Гайсинська районна рада
Вінницька область
Малий Герб України
gov.ua Місцеве самоврядування України
  Пошук

Регламент роботи районної ради

                                                                                                                                 Додаток

до рішення позачергової 2 сесії 

районної ради 8 скликання

від 14.12.2020 р.

              

РЕГЛАМЕНТ

роботи районної ради 8 скликання

 

Глава 1.  Загальні положення

Стаття 1.

Районна рада є органом місцевого самоврядування, що здійснюється на принципах народовладдя, законності, гласності, колегіальності, поєднання державних і місцевих інтересів, виборності, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавчими актами.

Стаття 2.

Діяльність ради ґрунтується на колективному вільному обго­воренні і вирішенні питань, віднесених до її компетенції, глас­ності, законності, правової, організаційної та матеріально-фінан­сової самостійності, широкому  залу­ченні громадян до управління громадськими справами, реалізації передвиборчих програм політичних партій, яких вони представляють, волі виборців, безпосередньої їх участі у формуванні і діяльності ради, взаємодії з трудовими колективами  і громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування,  дотриманні принципу поєднання місцевих і державних інтересів.

Стаття 3.

Порядок формування і організація діяльності ради, її орга­нів, депутатів та посадових осіб визначається Конституцією України та законами Укра­їни ”Про місцеве самоврядування в Україні”,  „Про статус депутатів місцевих рад”, іншими за­конами, а також даним регламентом.

Стаття 4.

1. Районна рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального її складу. У разі, якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.

2. Повноваження ради  закінчуються в день відкриття першої сесії ради, обраної на наступних (чергових або позачергових) виборах.

Стаття 5.

Регламент ради затверджується не пізніш як на другій сесії районної ради і є обов’язковим для виконання всіма депутатами, головою районної ради та його заступником. Регламент встановлює порядок скликання і проведення сесій районної ради, порядок прийняття рішень та звітів, порядок здійснення контрольної діяльності, прийняття рішень за спеціальними процедурами, процедуру діяльності депутатів, посадових осіб та органів районної ради.

Стаття 6.

В цьому регламенті і рішеннях сесій районної ради та її постійних комісій вживаються такі терміни:

-     рада - Гайсинська районна рада;

-     сесія - сесія Гайсинської районної ради – пленарне засідання;

-     загальний склад - загальний склад депутатів Гайсинської районної ради;

-     депутат - депутат Гайсинської районної ради;

-     голова ради - голова Гайсинської районної ради;

-     заступник голови - заступник голови Гайсинської районної ради;

- постійна комісія – постійна комісія Гайсинської районної ради;

 

 -    президія - президія Гайсинської районної ради;

 -    контрольна комісія - тимчасова контрольна комісія Гай­синської  районної ради;

 -    виконавчий апарат - виконавчий апарат Гайсинської район­ної ради;

 -    регламент - Регламент роботи Гайсинської районної ради;

 -    призначити – затвердити  на посаду, вмінити певні обов'язки;

 -  запит - заявлена на сесії ради вимога дати офіційне роз'яснення чи викласти позицію з питань, які мають суспільне значення.

Інші терміни використовуються у відповідності з їх загаль­ноприйнятими нормативами, утвердженими значеннями, які не допус­кають подвійного тлумачення.

 

Глава 2. Сесії ради

Стаття 7.

1. Рада проводить свою роботу сесійно за адресою: м.Гайсин, вул.1 Травня, 40. Сесія складається з пленарних засідань, а також засідань постійних та інших комісій ради.

В період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19) пленарні засідання районної  ради, засідання  постійних комісій можуть проводитися в режимі відеоконференції або аудіоконференції (дистанційне засідання), крім питань, що потребують таємного голосування.

Рішення приймається радою лише в межах повноважень та у спосіб, передбачених Конституцією і законами України, більшістю голосів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

2. Перша сесія новообраної ради скликається районною територіальною вибор­чою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

3. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова районної територіальної  виборчої комісії, який пропонує порядок денний сесії, зокрема інформує раду про підсумки виборів депутатів ради і визначення їх повноважень, а також проводить процедуру обрання тимчасової президії.

4. Тимчасова президія обирається з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. Під головуванням члена тимчасової президії проходить процедура обрання лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії закінчуються в день відкриття 1 сесії ради нового скликання.

Тимчасова президія припиняє свою діяльність після обрання голови ради.

 

Стаття 8.

1. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засі­дання.

2. У відкритих засіданнях можуть брати участь народні депутати України, депутати обласної Ради, міські, селищні та сільські голови, представники державних органів влади, осередків політичних партій, громадських організацій та об’єднань, трудових колективів, ЗМІ за окремими запрошеннями, крім випадків, передбачених законодавством.

Міські, селищні та сільські голови можуть брати участь в обговоренні питань порядку денного, але участь в голосуванні по тих чи інших питаннях не приймають;

3. Запрошення осіб, які не є депутатами, визначає і орга­нізовує голова районної ради, а в разі його відсутності – заступник голови ради. Виклик і реєстрацію депутатів та запрошених організовує і здійснює виконавчий апарат районної ради. При необхідності, рада визначає порядок доступу до засідань. Головуючий на пле­нарному засіданні повідомляє депутатів про осіб, які офіційно запрошені на сесію ради.

4. Для зручності в проведенні процедури підрахунку голо­сів при голосуванні депутати ради розміщуються на передніх рядах.  Всі запрошені розміщуються окремо від депу­татів районної ради.

5. Запрошені особи попереджаються, що вони не мають права втручатися в роботу сесії, зобов'язані утримуватися від висловлення схвалення чи незгоди щодо пропозицій, проектів рішень з питань, що розглядаються на сесії. В разі невиконання цих вимог можуть бути позбавлені права бути присутніми в залі засідань.

6. Гласність роботи ради забезпечується інформацією про її діяльність в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті районної ради.

Стаття 9.

1. Сесія ради скликається головою ради, а в разі його відсутності - заступником голови ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

2. У разі немотивованої відмови голови ради, або неможливості  ним скликати сесію ради, сесія скликається заступником голови ради.

3. Розпорядження про скликання сесії ради доводиться до відома депута­тів і населення через засоби масової інформації чи офіційний веб-сайт ради не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та основних питань, які передбачається внести на розгляд сесії.

4. Проекти рішень ради, інші документи і матеріали сесії, які вносяться на розгляд ради, доводяться до відома депутатів не пізніш як за один день до сесії.

Стаття 10.

1. Для розгляду невідкладних питань чи надзвичайних ситу­ацій головою ради скликається позачергова сесія ради.

2. Розпорядження голови ради про скликання позачергової сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за три дні до її відкриття, а у виняткових випадках - за один день.

 

 

3. Сесія може також скликатися за ініціативою постійної комісії ради, депутатами, які становлять не менш як одну третину від загального складу ради або за пропозицією голо­ви районної державної адміністрації не пізніше, ніж через два тижні після подання пропозиції про скликання сесії.

4. Пропозиція і обґрунтування щодо необхідності скликання чергової чи позачергової сесії подаються в письмовій формі голові ради з переліком питань, які пропонується для розгляду.

5. Матеріали до позачергової сесії видаються депутатам при реєстрації.

Стаття 11.

1. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

2. Реєстрація депутатів, які прибули на сесію, розпочина­ється за годину до відкриття засідання ради, а також може прово­дитися перед голосуванням і після перерви перед кожним засідан­ням ради.

Стаття 12.

1. Пропозиції з питань порядку денного можуть офіційно вно­ситися головою та заступником голови ради,  постійними комісіями, депутатами та головою районної державної адміністрації.

2. Проект порядку денного сесії готується виконавчим апаратом ради за дорученням голови ради чи його заступника з врахуванням пропозицій, що надійшли.

3. Доповіді, співдоповіді, довідкові матеріали і проекти рішень з питань, що виносяться на розгляд ради, готуються пос­тійними комісіями, депутатами, районною державною адміністра­цією, які внесли питання, або комісією, яка утворюється за розпоряд­женням голови ради для підготовки питання.

4. При підготовці питань, що виносяться на розгляд ради, проводяться необхідні перевірки стану справ в органах влади, на підприємствах, в організаціях та установах. З найбільш важливих питань, за рішенням ради, вивчається думка виборців.

5. Матеріали і проекти рішень ради, а також пропозиції і зауваження по них попередньо розглядаються відповідними постій­ними комісіями до чергової сесії.

6. Для включення до переліку питань, які пропонується розглянути на сесії, необхідно не пізніше як за 20 днів до сесії подати у загальний відділ виконавчого апарату районної ради для реєстрації та передачі на розгляд голови районної ради або його заступнику такі документи:

-    лист - клопотання про необхідність розгляду питання на сесії районної ради;

- проект рішення з нормативним обґрунтуванням та погодженим із зацікавленими організаціями;

- доповідну чи пояснювальну записку, в якій викладається стан справ по запропонованому питанню.

У разі, коли питання відноситься до компетенції районної державної адміністрації,  проект рішення візується заступником голови районної державної адміністрації або начальниками її управлінь та відділів.

7. Після реєстрації і розгляду головою ради чи його зас­тупником матеріали передаються на розгляд виконавчого апарату ради, який проводить попередню правову оцінку поданих матеріалів, а потім на розгляд постійних комісій ради.

8. Постійна комісія розглядає пропозиції і проект рішення на своїх засіданнях,   а при необхід­ності залучає фахівців. Комісія має право вносити зміни до про­екту рішень, а також підготувати свій проект рішення.

9. Проекти рішень після їх розгляду постійними комісіями візуються в такій послідовності:

- голови відповідних постійних комісій;

- заступник голови райдержадміністрації або начальники її управлінь та відділів;

- керівники зацікавлених установ та організацій;

- начальники відділів виконавчого апарату ради: загального, організаційного та юридичного забезпечення діяльності ради;

- керуючий справами;

- заступник голови районної ради.

У випадку  незгоди зазначених посадових осіб  з проектом рішення додаються письмові вис­новки, а також зміни та доповнення.

У разі внесення змін та доповнень візування проводиться повторно в тій же послідовності.

10. З врахуванням висновків постійних комісій, голова ради приймає рішення про включення питання до порядку денного сесії чи мотивує його відхилення. Останнім питанням до порядку денного включається питання Різне.

11. Питання, які вкрай потребують розгляду і не вимагають попередньої підготовки та розгляду в комісіях, за рішенням сесії можуть  вноситись до порядку денного сесії під час її проведення з обгрунтуванням доцільності цих питань.

12. Проекти рішень ради, при необхідності, за розпоряджен­ням голови ради чи його заступника, можуть бути передані міській, селищним, сільським  радам або  засобам масової інформації для попереднього обговорення населенням.

13. Голова  ради на сесії інформує депутатів про порядок денний сесії, який затверджується  радою на її пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості присутніх депутатів.

Стаття 13.

1. На час проведення сесії рада з присутніх депутатів обирає відкритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості присутніх депутатів секретаря сесії.

2. Секретар сесії веде запис бажаючих виступити, реєструє депутат­ські запити, довідки, повідомлення, заяви, пропозиції та інші матеріали  депутатів і передає їх головуючому або у виконавчий апарат районної ради.

Стаття 14.

1. Засідання ради відкриває, веде і закриває голова або його заступник, а в разі неможливості чи відмови їх від вико­нання цих функцій - один з депутатів за рішенням ради.

2. Засідання ради розпочинається у день, визначений відповідно до розпорядження голови ради, чинного законодавства і цього Регламенту. У розпорядженні голови ради про скликання чергової чи позачергової сесії обов’язково зазначається час її проведення.

 

Через кожні дві години роботи сесії оголошується перерва на 15 хвилин, якщо радою не буде прийняте інше рішення. Пленарне засідання сесії ради може бути перенесено на термін, визначений депутатами ради.

3. На початку чергової сесії, ще до обговорення її порядку денного, голова ради або його заступник в усній формі в межах 10 хвилин може інформувати депутатів про роботу, яка була проведена у міжсесійний період.

Обговорення цих інформацій не проводиться.

4. Пленарні засідання ради і засідання постійних комісій проводяться державною мовою. Діловодство ведеться на державній мові.

Стаття 15.

1. Час для доповіді на сесії встановлюється в межах 30 хви­лин, співдоповіді, інформації - до 10 хвилин. Для виступів у обговоренні надається до 7 хвилин, внесення депутатського запиту, дові­док, запитань, повторних виступів - до 3 хвилин.

Для відповідей на запитання доповідачу відводиться до 10 хвилин, співдоповідачу - до 5 хвилин.

За проханням депутата для виступу з мотивів голосування, інших процедурних питань надається до 1 хвилини.

Перед завершенням роботи сесії, у питанні ”Різне” відводиться час, але не більше   20 хвилин, для виступів депутатів ради з короткими зая­вами і повідомленнями. Дебати при цьому не відкриваються. За вимогою депутата по його заяві може прийматися протокольне рішення.

2. Бажаючі взяти участь у дебатах по кожному питанню дотримуються встановленого граничного часу, передбаченого даним Регламентом. Після закінчення цього часу дебати припиняються, якщо рада не прийняла іншого рішення.

3. Прохання щодо надання слова для виступів в дебатах з обговорюваних питань подаються секретарю сесії письмово завчасно, або шляхом підняття руки про бажання взяти участь в обговоренні даного питання.

4. Депутатам, які виступають від постійних комісій і де­путатських груп, фракцій,  слово надається обов'язково до припинення дебатів.

5. Голова ради, його заступник, голова постійної і тим­часової комісії з питань своєї компетенції мають право взяти слово для виступу в будь-який час, але не більше 5 хвилин. Про­довження часу виступу допускається лише за згодою більшості присутніх депутатів.

Депутат з одного питання  може виступити не більше двох разів. Допускається передача права на виступ іншій особі.

Усі, кому надано головуючим слово, виступають на сесії з використанням мікрофону, в іншому випадку   виступ не вноситься до протоколу сесії.

6. Виступаючий на сесії не може вживати у своїй промові некоректні вислови, закликати до протизаконних і насильницьких дій. У таких випадках  головуючий зобов'язаний попередити висту­паючого. Після другого попередження він позбавляється слова і права для наступного виступу.

Якщо виступаючий перебрав відведений йому для виступу час, вис­тупає не по суті обговорюваного питання, головуючий після одного попередження позбавляє його слова.

 

7. З усіх питань державного, адміністративного, господар­ського і соціально-культурного будівництва, що розглядає рада, при потребі може заслуховуватись співдоповідь відповідної постійної комісії чи кількох постійних комісій ради, якщо постійна комі­сія не виступає з доповіддю з цього питання.

8. Дебати з обговорюваного питання припиняються за рішен­ням ради. Перед цим головуючий інформує депутатів про кількість бажаючих взяти участь в обговоренні і кількість тих, хто висту­пив.

9. Після припинення виступів доповідач і співдоповідач мають право на заключне слово до 5 хвилин.

10. Депутатові після закінчення дебатів за його проханням може бути надано слово для внесення конкретних пропозицій.

11. Депутати з обговорюваного питання можуть передати го­ловуючому свої пропозиції і зауваження записками, які додаються до матеріалів сесії і розглядаються по суті.

12. Тексти виступів депутатів, які з різних причин не взяли участь в обговоренні, за їх бажанням, додаються до протоколу сесії.

13. Контроль за розглядом і реалізацією пропозицій та зау­важень здійснюється головуючим на пленарному засіданні сесії.

Стаття 16.

1. 3 обговорюваних питань рада приймає рішення. Рішення ради не повинно суперечити Конституції України і чинному законо­давству, регламенту ради.

2. Рішення ради з кожного питання приймається на пленар­ному засіданні.

3. Проект рішення ради депутатами спочатку приймається за основу відкритим голосуванням, шляхом підняття руки. Якщо проект, внесений ініціаторами розгляду питання не набрав необхідної кількості голосів, то при наявності альтернативних проектів з одного питання вони ставляться на голосування в по­рядку надходження.

У випадку, коли жоден з проектів не набрав необхідної кількості голосів, сесія утворює узгоджувальну комісію у складі прихильників усіх проектів для вироблення компромісного варіан­ту. При необхідності, для роботи узгоджувальної комісії може оголошуватися перерва в роботі сесії.

4. За пропозицією депутатів перед голосуванням по проекту рішення, по якому необхідні консульта­ції, надається  перерва в межах  10 хвилин.

Питання, рішення по якому не набирає необхідної кількості голосів знімається з розгляду.

5. Пропозиції, доповнення, зміни і зауваження до проекту рішення, а також до програм, заходів і т.п., які приймаються, подаються в усній чи письмовій формі. Ці пропозиції голосуються тільки після того, як проект рішення буде прийнятий за основу.

6. Кожна поправка голосується окремо. Якщо ж з одного пи­тання внесено кілька поправок, то голосуються в першу чергу ті з них, прийняття чи відхилення яких знімає питання про інші поп­равки. Можливе голосування за всі поправки разом за погодженням із депутатами. Порядок голосування затверджується рішенням ради.

7. Якщо автор поправки наполягає на виступі, головуючий надає йому слово до 3 хвилин.

 

8. Після голосування усіх поправок голосується проект рішення в цілому.

9. Районна рада може доручити відповідній постійній комі­сії чи кільком постійним комісіям або виконавчому апарату районної ради підготувати, відредагувати і внести на повторний розгляд текст проекту рішення ради.

10. Головуючий на сесії має право в будь-який час обговорення за власною ініціативою і у власній редакції ставити обговорюване питання на рейтингове голосування.

Стаття 17.

1. На засіданні ради рішення в цілому з питань, що розглядаються, приймаються відкритим поіменним голосуванням. У випадках, передбачених Конституцією і законами України, цим регламентом або за рішенням ради проводиться таємне голосування. Рада приймає таємну форму голосування, якщо на цьому наполягає не менше половини присутніх депутатів.

Голосування здійснюється за допомогою програмно-технічного комплексу системи електронного голосування з фіксацією   результатів   голосування,   у   тому   числі   з   можливим   роздрукуванням результатів голосування кожного депутата.

У разі   відсутності   технічної можливості   голосування   за   допомогою   системи електронного  голосування  або у разі прийняття  процедурного рішення  Радою  про незастосування при голосуванні цієї системи - шляхом оголошення позиції депутата: в ході голосування секретар сесії оголошує в алфавітному порядку прізвища депутатів. Депутат,   прізвище   якого   оголошено,   заявляє   про   свою   позицію    "за",    "проти", "утримався ", результати поіменного голосування фіксуються.

Результати поіменного голосування підлягають обов'язковому оприлюдненню, а також наданню за запитом відповідно до Закону України ”Про доступ до публічної інформації”. На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.                                                                                                            

Таємне голосування проводиться виключно у випадках, прямо передбачених законом, шляхом заповнення бюлетенів та проведення подальшого підрахунку.

2. Для проведення відкритого чи таємного голосування і визначення його результатів залучається лічильна комісія.

Лічильна комісія із свого складу на першому засіданні обирає голову і секрета­ря. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів її членів.

До лічильної комісії не можуть входити депутати,  кан­дидатури яких висунуті до складу виборних органів чи на керівні по­сади.

3. Перед початком відкритого голосування чи відкритого поіменного голосування головуючий оголо­шує кількість пропозицій, що голосуються, уточнює їх зміст, нагадує, якою кількістю голосів  може бути прий­нято рішення.

Депутат голосує особисто. При голосуванні за допомогою системи (Рада/Віче) депутат голосує виключно персональною електронною карткою. Забороняється передавати картку для голосування іншим депутатам або голосувати кількома картками.

При голосуванні шляхом оголошення позиції депутата за відсутності технічних умов електронного голосування кожен депутат оголошує власну позицію ”за”, ”проти” або ”утримався” особисто.

При таємному голосуванні депутат мас право на одержання лише одного бюлетеня для таємного голосування і зобов’язаний не передавати його іншим особам.

Після остаточного підрахунку голосів головуючий на сесії оголошує результати голосування.

4. Таємне голосування обов'язково проводиться при виборах голови, заступника голови ради, звільнення їх з посади, прийнят­тя рішення про недовіру голові районної державної адміністрації, внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови районної державної адміністрації, розгляду інших персональних питань, крім випадків, передбачених цим регламентом.

5. Час і місце таємного голосування, порядок його проведення визначаються лічильною комісією згідно з цим регламентом і оголошуються головою лічильної комісії. Видача бюлетенів здійснюється безпосередньо перед голосуванням.

Бюлетені для таємного голосування є документами суворої звітності, виготовляються під контролем лічильної комісії в необхідній кількості.

У разі, коли на посаду голови районної ради претендує кілька кандидатів, їх прізвища, імена і по батькові вносяться у бюлетень для таємного голосування  в алфавітному порядку. Праворуч проти прізвища кожного кандидата розташовується порожній квадрат. Нижче зазначається „Не підтримую жодного кандидата” і праворуч розташовується порожній квадрат.

У бюлетень для таємного голосування по виборах заступника голови районної ради вноситься прізвище, ім’я, по батькові кандидата, праворуч проти нього розташовується порожній квадрат.

Нижче цього зазначається “не підтримую кандидата” і праворуч розташовується порожній квадрат.

У бюлетень для таємного голосування про проект рішення ради вноситься запис “підтримую рішення” і праворуч – порожній квадрат, нижче  - запис “не підтримую рішення” і праворуч проти цього запису порожній квадрат.

Якщо до бюлетеня внесено декілька кандидатур (три і більше), а необхідно обрати лише одну особу і жоден кандидат не одержить при першому голосуванні необхідної більшості, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні.

У випадку не обрання жодного із кандидатів під час другого таємного голосування, повторне голосування щодо їх кандидатур не проводиться.

На кожному бюлетені мають бути підпис голови лічильної комісії і печатка районної ради.

6. Голосування проводиться у залі засідань ради або у спеціально відведеному приміщенні, де обладнано кабінки для таємного голосування, визначається місце видачі виборчих бюлетенів і встановлюється виборча скринька таким чином, щоб депутати при підході до неї обов’язково проходили через кабінку.

Депутат пред’являє лічильній комісії посвідчення, отримує виборчий бюлетень, про що розписується  у списку депутатів районної ради.

 

На бюлетенях забороняється робити будь–які позначки, за якими можна було б визначити депутата.

Заповнення бюлетеня депутатом проводиться у кабінці для таємного голосування. У квадраті проти  прізвища кандидата, за якого голосує депутат, робиться позначка “плюс” (+) або інша. У разі не підтримання кандидата (жодного з кандидатів), депутат робить позначку “плюс” (+) або іншу в квадраті проти слів “не підтримую кандидата” (“не підтримую жодного з кандидатів”).

Аналогічно заповняється бюлетень при таємному голосуванні проекту рішення ради.

Не дійсними вважаються бюлетені не встановленого зразка, в яких поставлено більше, ніж одну позначку, в яких не поставлено жодної позначки.

  7. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протоколи, які підписуються усіма членами лічильної комісії, після чого голова лічильної комісії оголошує результа­ти таємного голосування.

8. По інформації лічильної комісії сесія ради приймає рі­шення про затвердження результатів таємного голосування.

9. Депутат, відсутній при голосуванні, не має пра­ва подавати свій голос заочно.

10. При виявленні помилок в порядку і механізмі голосування або порушень в ході голосування, його наслідки визнаються недійсними і по рішенню ради проводиться повторне голосування.

11. Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”. Рішення підписується головою ради.

12. За дорученням ради прийняті рішення можуть бути доопра­цьовані виконавчим апаратом ради з внесенням стилістичних попра­вок, які не змінюють зміст прийнятого рішення.

13. Прийняті рішення ради в п'ятнадцятиденний строк розмно­жуються і розсилаються виконавчим апаратом ради постійним комісіям, районній державній адміністрації, відповідним підприємствам, уста­новам, організаціям, посадовим особам, міській, селищним і сільським радам, громадським організаціям і т.інше.

14. Рішення ради набирають чинності з моменту їх офіційного оприлюднення в засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті районної ради, якщо інше не передбачено самим рішенням.

15. Виконання рішень ради контролюється постійними комісіями і посадовими особами ради та її виконавчого апарату.

Рішення ради, як правило, знімаються з контролю радою після детального вивчення депутатами стану справ і згоди відповідної постійної комісії.

16. Пропозиції і критичні зауваження, висловлені на сесії ради депутатами, або подані в письмовій формі головуючому на сесії, в 15 денний строк узагальнюються виконавчим апаратом ради. З метою організації роботи по їх виконанню можуть розроблятися заходи, які затверджуються розпорядженням голови ради і направляються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам, громадським організаціям та посадовим особам. Останні зо­бов'язані в місячний строк розглянути ці пропозиції та зауваження і про вжиті заходи повідомити районну раду.

17. Листи і звернення громадян, які надійшли до сесії ради, розглядаються в порядку, передбаченому законом.

Стаття 18.

1. Після кожної сесії оформляється її протокол. В прото­колі сесії ради вказуються:

- назва ради, порядковий номер сесії (в межах скликання), дата проведення сесії;

- кількість депутатів, обраних в раду, кількість присутніх і відсутніх депутатів;

- порядок денний сесії;

- прізвища та ініціали депутатів, які виступили (для осіб, які не є депутатами – посади), а також депутатів, які внесли депутатський запит або подали запитання (письмово чи усно) доповідачам;

- перелік всіх прийнятих рішень з відміткою про результати голосування.

Рішення ради з процедурних питань (про затвердження поряд­ку денного, щодо припинення обговорень, чи прийняття до відома довідок і т.п.) заносяться до протоколу сесії.

2. До протоколу сесії включаються:

- тексти доповідей і співдоповідей, інформацій;

- рішення, прийняті радою;

- письмові запити депутатів;

- письмові зауваження і пропозиції депутатів, передані головуючому на сесії;

- списки поіменного голосування;

- тексти виступів тих, хто записався на виступ, але з тих чи інших причин не отримав слова;

- списки присутніх та відсутніх депутатів.

3. Протокол сесії ради оформляється в місячний  термін і підписується головуючим на сесії.

За достовірність записів у протоколах сесії та своєчасне оформлення протоколу, інших матеріалів сесії несе відповідальність начальник загального відділу виконавчого апарату районної ради.

Оригінали протоколів сесій зберігаються протягом встанов­леного строку в загальному відділі, а потім здаються в архів на постійне зберігання.

 

Глава 3. Депутати, посадові особи ради

Стаття 19.

1. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіцій­ного оголошення районною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закін­чуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбаче­них законом України "Про статус депутатів місцевих рад", згідно із ст. 5.

2. Депутат представляє інтереси всієї територіальної гро­мади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворених нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення  в межах своїх повноважень, наданих законом. Зобов’язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини – виборців свого виборчого округу, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування. Депутат, крім голови ради і його заступника, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради. Депутати районної ради здійснюють прийом громадян відповідно до встановленого ними графіка.

3. На час сесій, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків.

4. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

5. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невико­нання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її орга­нів, рада може звернутися до районної територіальної виборчої комісії з пропозицією про відкли­кання такого депутата у встановленому законом порядку.

6. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, засідань постійної та інших комі­сій ради, до складу яких його обрано.

7. Якщо депутат допускає образливі висловлювання по від­ношенню до інших депутатів, або здійснює дії, які протирічать правилам депутатської етики, рада має право, на основі висновку комісії з питань регламенту,  депутатської діяльності і етики, гласності, зміцнення законності та правопорядку прийняти до нього такі міри впливу: попередження, попередження з повідомлен­ням в засобах масової інформації, а у випадках систематичних порушень норм етики і моралі - звернутись до районної територіальної виборчої комісії з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

8. Виборці можуть відкликати обраного ними депутата в порядку, визначеному Законом України „Про статус депутатів місцевих рад”.

Стаття 20.

1. Депутат має право звернутися до керівництва ради та її органів, керівників підприємств, установ та організацій незалеж­но від форм власності, розташованих або зареєстрованих на тери­торії району, до голови районної державної адміністра­ції.

2. Якщо депутат звернувся у письмовій формі до сесії районної ради, то рада приймає рішення про визнання звернення депутата або групи депутатів депутатським запитом більшістю голосів від присутніх депутатів на пленарному засіданні.

3. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зо­бов'язані дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку, встановленими радою відповідно до за­кону. Депутат або група депутатів, від імені яких внесено за­пит, можуть звернутися у відповідні органи або до посадової особи, які дали їм відповідь на запит, за додатковими роз'ясненнями. Депутатський запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

Відповідь на запит після заслуховування може бути внесена на обговорення сесії ради. За результатами розгляду запиту рада може приймати протокольне рішення.

 

 

Стаття 21.

1. Депутати можуть добровільно об'єднуватися в депутатські групи, фракції чисельністю не менше 5 чоловік.

2. Порядок роботи депутатської групи, фракції умови вступу і ви­ходу  з них визначаються самою депутатською групою, фракцією.

3. Для реєстрації депутатської групи голові ради подаєть­ся підписана особисто депутатами письмова заява про утворення групи, її назва, мета, додається поіменний список групи з визна­ченням осіб, яким доручено представляти групу, фракцію в раді.

4. Голова ради на початку чергової сесії ради зобов'язаний зробити повідомлення про створення депутатської групи, фракції та їх склад. З цього моменту група, фракція вважається зареєстрованою.

При скороченні складу депутатської групи, фракції нижче встановле­ної чисельності (п.1) цієї статті, голова ради оголошує про її розпуск.

5. Зареєстрована група, фракція  має право виступу на сесії з будь-якого питання порядку денного. Депутат, який виступає від групи, фракції визначається самою групою, фракцією завчасно, повідомляє про це секретаря сесії і має першочергове право виступу після виступів представників постійних та інших комісій ради.

6. Депутатська група, фракція  не має права виступати від імені ра­йонної ради.

7. За поданням зареєстрованої групи, фракції з дозволу голови ради підготовлені нею документи розмножуються і розповсюджуються серед депутатів, якщо вони подані за три дні до початку роботи сесії.   

8. Групі депутатів надається можливість попереднього обго­ворення питань, які вносяться на розгляд ради, а також виділяєть­ся приміщення для роботи.

Стаття 22.

1. Повноваження депутата ради припиняються достроково у випадках, передбачених ст.3 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад". Крім цього, рада може достроко­во припинити повноваження депутата у випадках:

- подачі ним заяви про складення депутатських повноважень;

- у зв'язку з вироком суду, який вступив в законну силу і згідно з яким до депутата застосовується міра покарання, пов'язана з позбавленням волі;

2. Питання про дострокове припинення повноважень депутата попередньо розглядається комісією з питань регламенту,  депутатської діяльності і етики, гласності, зміцнення законності та правопорядку, яка подає раді свій висновок чи пропозицію з цього питання.

3. Рада приймає  рішення про дострокове припинення повнова­жень депутата, яке доводиться  до  районної  виборчої  комісії   для   прийняття  нею   відповідних

рішень та організаційних заходів.

4. Інформація про дострокове припинення повноважень депута­та ради оголошується через засоби масової інформації або на офіційному веб-сайті районної ради.

Стаття 23.

1. Голова ради обирається радою з числа її депутатів таємним голосуванням; представляє раду у відносинах з органами влади та місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадянами та трудовими колективами, адміністраціями підприємств, установ, організацій, а також у зовнішніх відносинах; звертається до суду щодо визнання незаконними актів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

Всі інші повноваження голови ради і порядок його діяльності здійснюється у відповідності до ст.55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та з цим регламентом.

Стаття 24.

1. Заступник голови ради обирається радою за поданням голови ради з числа депутатів шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження відповідно до ст.56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з цим регламентом.

 

Глава 4. Постійні комісії ради

Стаття 25.

1. Постійні комісії ради є органами ради і обираються нею на строк її повноважень. Постійні комісії діють у відповідності із ст.47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" і цим регламентом.

2. Рада утворює такі постійні комісії:

- з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності,   зміцнення законності та правопорядку;

-  з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку;

- з питань розвитку господарського комплексу району, регулювання земельних відносин та охорони  навколишнього природного середовища;

- з питань регулювання комунальної власності, комунального господарства, адміністративно-територіального устрою та комплексного розвитку населених пунктів;

- з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, роботи з молоддю та соціального захисту населення.

Стаття 26.

1. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

2. При необхідності рада може змінити перелік, функціональ­ну спрямованість, чисельний склад, переобрати персональний склад постійних комісій.

3. Персональний склад постійних комісій ради формується з урахуванням пропозицій депутатів, груп, фракцій та побажань самих депутатів працювати в тій чи іншій комісії, їх побажання можуть враховуватись і при виборі кандидатур голів постійних комісій.

4. Чисельний склад постійних комісій визначається рішен­ням ради.

5. Постійні комісії обираються радою на строк її повнова­жень у складі голови і членів постійної комісії.

6. Голосування усіх питань при формуванні складу постійних комісій проводиться відкрито.

7. На своїх перших засіданнях постійні комісії ради обирають заступника та секретаря, розподіляють обов'язки       між членами комісії.

Голова постійної комісії рішенням ради може бути в будь-який час відкликаним за його власним проханням, а також у зв'язку з неза­довільною роботою на цій посаді або з інших причин, які унемож­ливлюють виконання ним своїх обов'язків.

8. Пропозиції по відкликанню голови постійної комісії з обґрунтуванням причин відкликання вносяться:

- особисто головою комісії згідно з його письмовою заявою;

- головою ради чи його заступником;

- за пропозицією і висновком відповідної постійної комісії.

9. Рішення ради про відкликання голови постійної комісії повинно мати обґрунтування причин відкликання.

10. У випадку відкликання голови постійної комісії він залишається членом цієї комісії, якщо рада не прийняла іншого рішення.

Стаття 27.

1. Голова постійної комісії:

- організує роботу комісії;

- скликає і веде засідання комісії;

- пропонує порядок денний і організовує підготовку необхідних матеріалів до засідання;

- дає доручення членам комісії, скликає їх для роботи в підготовчих комісіях і робочих групах, а також для виконання інших доручень;

- запрошує для участі в засіданнях комісії посадових осіб, фахівців і спеціалістів та представників громад, зацікавлених у вирішенні питань, які розглядає комісія;

- представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, а також громадянами;

- організовує роботу по виконанню висновків і рекомендацій комісії;

- інформує голову ради, а при необхідності - раду про розглянуті комісією питання, а також про прийняті нею висновки та рекомендації;

- інформує членів комісії, інших депутатів про виконання рішень ради і розгляд рекомендацій тощо.

2. Заступник голови постійної комісії:

- виконує окремі функції голови комісії за його дорученням;

- виконує обов'язки голови або секретаря комісії у разі їх відсутності.

3. Секретар постійної комісії:

- організовує ведення протоколу засідання комісії;

- веде діловодство комісії;

- організовує роботу по підготовці матеріалів на засідання комісії;

- забезпечує членів комісії необхідною інформа­цією;

- повідомляє членам комісії про дату, час, місце і порядок денний засідання комісії.

4. Постійні комісії ради здійснюють свої повноваження шляхом прийняття рішень, висновків, рекомендацій і пропозицій.

Рішення, висновки, рекомендації  і пропозиції приймаються більшістю голосів від загального складу комісії.

Рішення, висновки, рекомендації і пропозиції постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою на посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до спільної власності територіальних громад району і готують висновки та рекомендації з цих питань.

5. Засідання постійних комісій скликається в міру необхід­ності і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як поло­вина від загального складу комісій.

В засіданнях комісій можуть приймати участь з правом до­радчого голосу депутати, які не входять до складу даної комісії.

У випадку неможливості прибути на засідання комісії, член комісії повідомляє про це голову комісії. На засідання можуть запрошуватись представники засобів масової інформації.

6. Засідання постійних комісій ведуться відкрито. За рішен­ням комісії засідання може бути закритим. Депутати, які не входять до складу цієї комісії, не мають права бути присутніми на закри­тому засіданні комісії. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за до­рученням ради, її голови чи його заступника розглядатися постій­ними комісіями спільно.

В період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), засідання  постійних комісій можуть проводитися в режимі відеоконференції або аудіоконференції (дистанційне засідання), крім питань, що потребують таємного голосування.

Рішення, висновки, рекомендації і пропозиції, прийняті постій­ними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

7. Член постійної комісії зобов'язаний приймати участь в діяльності комісії, сприяти виконанню її рішень, висновків, рекомендацій і пропозицій, виконувати доручення комісії, її голови, заступника чи секретаря.

Член постійної комісії, пропозиції якого не отримали підт­римки комісії, може внести їх в письмовій формі або усній при об­говоренні даного питання на сесію ради.

8. Рішення, висновки, рекомендації і пропозиції постійних комісій під­писуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії.

9. Протоколи засідань постійної комісії підписуються головою і секретарем комісії. Протоколи спільних засідань підписуються головами і секретарями відповідних комісій.

10. Рішення і протоколи засідань постійних комісій збері­гаються в справах комісії, а по закінченню терміну зберігання здаються в архів на постійне зберігання відповідно до номенклатури ради.

 

Глава 5. Тимчасові контрольні комісії

Стаття 28.

1. Рада у випадку необхідності може створювати тимчасові контрольні комісії. Тимчасові контрольні комісії ради є органом ради, які обираються з числа її депутатів з урахуванням пропозицій постійних комісій для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву,  завдання, персональний склад та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводять­ся, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу комісії і залучені нею для участі в її роботі спеціалісти, експерти та інші особи не повинні розголошу­вати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

4. Повноваження комісії при­пиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення пов­новажень ради, яка створила цю комісію.

Глава 6. Президія ради

Стаття 29.

1. Рада може утворити президію ради. До складу президії ради входять голова ради. його зас­тупник, голови постійних комісій ради, уповноважені представ­ники депутатських груп і фракцій, зареєстровані в раді.

2. Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і реко­мендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

3. Президія ради діє на основі Положення про неї, що затверджується радою.

Глава 7.  Виконавчий апарат ради

Стаття 30.

1. Виконавчий апарат ради утворюється радою.

Структура і чисельність апарату, витрати на його утримання встановлюються радою за поданням її голови.

2. Виконавчий апарат забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституці­єю України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Украї­ні" й іншими законами.

3. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами міс­цевого самоврядування, а також виконує інші повноваження за рішенням ради.

4. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова ради.

Глава 8. Порядок проведення змін регламенту

Стаття 31.

Зміни та доповнення до Регламенту роботи ради вносяться на засіданнях ради за пропозицією депутатів, депутатських груп і фракцій, постійною комісією з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності, зміцнення законності та правопорядку з дотриманням норм Конституції і законів України.

 

 

                  

                           

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь